REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W KLINICE MEDOZ
§ 1. Postanowienia ogólne i definicje
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, które są świadczone
w firmie MEDOZ, mieszczącej się w Bydgoszczy, przy ul. Garbary 5/L1, prowadzonej przez Karolinę Lewandowską,
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MEDOZ Karolina Lewandowska, stałe miejsce wykonywania działalności
gospodarczej ul. Garbary 5/L1, 85-229 Bydgoszcz.
2. Przed skorzystaniem z usługi podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
3. Skorzystanie z usługi podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
4. Samodzielnie dokonywanie rejestracji oraz korzystanie z wizyty podczas, której wykonywana jest usługa podologiczna jest
przeznaczone dla osób pełnoletnich – dalej zwanych: Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usługi podologicznej
na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą i obecnością ich opiekuna, rodzica lub
przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem usługi podologicznej.
§ 2. Rejestracja na Wizytę
1. Usługi podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty – dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych
sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z usługi podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym
Regulaminie.
2. Wizyty w MEDOZ można umawiać poprzez telefoniczną rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9:00 do 18:00, za pomocą korespondencji email: rejestracja@medoz.pl oraz online za pomocą sytemu Booksy.
3. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w MEDOZ.
4. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w MEDOZ jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową
co oznacza, że będzie mógł skorzystać z usługi podologicznej w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji
i został umówiony na Wizytę, odwołał Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
5. Podczas Rejestracji Pracownik MEDOZ w celu oszacowania czasu trwania usługi podologicznej może dokonać wstępnego
wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.
6. Podczas Rejestracji Pracownik MEDOZ poprosi o podanie następujących danych:
a)imię i nazwisko;
b)numer telefonu do kontaktu;
7. W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy zdjęcia stopy lub jej części.
8. Pomiędzy wykonaniem usługi podologicznej w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do
zdezynfekowania gabinetów.
9. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie.
§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty
1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w MEDOZ najpóźniej na 10 minut przed umówionym terminem Wizyty.
2. Firma MEDOZ zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty
wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od MEDOZ i trwa dłużej niż 15 minut, w miarę możliwości poinformuje
Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.
3. Firma MEDOZ zachowuje prawo do odmowy wykonania usługi podologicznej , jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej
10 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi
pracownika rejestracji, który wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie usługi podologicznej/leczenia ran z zastrzeżeniem, że
w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
4. Firma MEDOZ zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty.
W takim wypadku pracownik MEDOZ zaproponuje nowy termin Wizyty.
5. Firma MEDOZ informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej usłudze
podologicznej. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w MEDOZ.
6. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie
z grafikiem obowiązującym w MEDOZ . W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów
z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w MEDOZ usług podologicznych.
7. Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą.
§ 4. Przebieg Wizyty
1. Usługi podologiczne wykonywane w MEDOZ wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz
umiejętności potrzebne do wykonania usługi podologicznej.
2. Na pierwszej Wizycie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem. Wywiad obejmuje dane osobowe pacjenta, tj.: Imię
nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia; stan zdrowia, tj.: przyjmowane leki, choroby przewlekłe, choroby zakaźne,
odbyte zabiegi/operacje/hospitalizację.
3. Brak wyrażenia zgody na przeprowadzenie powyższego wywiadu skutkuje odmową przeprowadzienia usługi podologicznej i
obciążeniem pacjenta w wysokości 100 zł za niezrealizowana wizytę.
4. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista MEDOZ przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt usługi
podologicznej.
5. Rodzaje usług podologicznych świadczonych przez MEDOZ dostępne są na stronie internetowej MEDOZ pod adresem:
www.medoz.pl
§ 5. Płatność
1. Pacjent jest zobowiązany do dokonania zapłaty za wykonane usługi podologiczne. Orientacyjny Cennik dla poszczególnych
Usług podologicznych znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.medoz.pl
2. W MEDOZ udostępnia się następujące formy płatności:
a) Gotówka, b) Karta płatnicza
3. Zapłata za usługi podologiczne następuje po odbytej Wizycie.
§ 6. Procedura reklamacyjna
1. Pacjent po wykonanej usłudze podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub
wystąpienia niepożądanych efektów usługi podologicznej- dalej zwaną: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent obowiązany
jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: kontakt@medoz.pl lub za pośrednictwem
listu poleconego nadanego na adres MEDOZ, w miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje
zdjęciową.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez MEDOZ w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie
powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w MEDOZ lub zwrot
kosztów wykonanej usługi podologicznej. MEDOZ w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści
Pacjentowi.
5. W przypadku zakwestionowania usługi podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za
wykonaną usługę podologiczną.
6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, infekcje
pochodzenia bakteryjnego lub wirusowego, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te
związane są z wykonaną usługą podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta, zaniedbaniem,
nieprzestrzeganiem zaleceń pozabiegowych lub brakiem higieny.
§ 7. Odpowiedzialność
1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia lokalu usługowego MEDOZ . Za szkody
spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
2. Firma MEDOZ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione bez nadzoru w lokalu usługowym MEDOZ,
w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, portfele, kurtki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy
sobie.
3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego
stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane usługi podologicznej po
stronie MEDOZ.
4. Firma MEDOZ nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego usługi podologicznej wynikającego
z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący
ogólnie przyjętym standardom.
5. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
6. Po wykonanej usłudze podologicznej może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej usłudze podologicznej.
§ 8. Monitoring
1. Lokal usługowy MEDOZ jest objęty monitoringiem, skorzystanie z usług jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie
przebiegu wizyty oraz rejestracji. Firma MEDOZ zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań w celach zabezpieczewniowych
prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze MEDOZ zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania
tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania
napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
2. Na obszarze lokalu usługowego MEDOZ zabrania się wprowadzania zwierząt.
3. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika MEDOZ
4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług podologicznych powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane
polubownie.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2024 r.