REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W FIRMIE MEDOZ

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych i leczenia ran, zwane dalej: usługą
podologiczną/leczenia ran, która jest świadczona w firmie MEDOZ, mieszczącą się w Bydgoszczy, przy ul. S. Skarżyńskiego 7, która jest zwana
dalej: Medycznym Gabinetem Podologicznym i Leczenia Ran prowadzonym przez Karolinę Lewandowską prowadzącą działalność gospodarczą
pod firmą MEDOZ, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Wilcza 25, 86-022 Strzelce Górne.
2. Przed skorzystaniem z usługi podologicznej/leczenia ran należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
3. Skorzystanie z usługi podologicznej/leczenia ran jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
4. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas, której wykonywana jest usługa podologiczna/leczenia ran
mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usługi podologicznej/leczenia ran na takich
samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą i obecnością ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego,
wyrażoną przed rozpoczęciem usługi podologicznej/leczenia ran.
§ 2. Rejestracja na Wizytę
1. Usługi podologiczne/leczenia ran świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty – dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych
sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z usługi podologicznej/leczenia ran poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
2. Wizyty w MEDOZ można umawiać poprzez telefoniczną rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00
oraz online za pomocą sytemu Booksy.
3. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym MEDOZ.
4. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w MEDOZ jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że
będzie mógł skorzystać z usługi podologicznej/leczenia ran w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na
Wizytę, odwołał Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
5. Podczas Rejestracji Pracownik MEDOZ w celu oszacowania czasu trwania usługi podologicznej/leczenia ran może dokonać wstępnego wywiadu
dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.
6. Podczas Rejestracji Pracownik MEDOZ poprosi o podanie następujących danych:
a)imię i nazwisko;
b)numer telefonu do kontaktu;
7. W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy zdjęcia stopy lub jej części.
8. Pomiędzy wykonaniem usługi podologicznej/leczenia ran w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do
zdezynfekowania gabinetów.
9. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie.
§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty
1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w MEDOZ najpóźniej na 10 minut przed umówionym terminem Wizyty.
2. Firma MEDOZ zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika
w szczególności z przyczyn niezależnych od MEDOZ i trwa dłużej niż 15 minut, w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty
o przesunięciu terminu Wizyt.
3. Firma MEDOZ zachowuje prawo do odmowy wykonania usługi podologicznej/leczenia ran, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 15
minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi pracownika rejestracji,
który wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie usługi podologicznej/leczenia ran z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec
skróceniu.
4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty.
5. Firma MEDOZ zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku
MEDOZ zaproponuje nowy termin Wizyty.
6. Firma MEDOZ informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej usłudze podologicznej/leczenia ran.
Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w MEDOZ.
7. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem
obowiązującym w MEDOZ . W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi
w trakcie prowadzonych w MEDOZ usług podologicznych/leczenia ran lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się
możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
8. Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą.
§ 4. Przebieg Wizyty
1. Usługi podologiczne/leczenia ran wykonywane w MEDOZ wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz
umiejętności potrzebne do wykonania usługi podologicznej/leczenia ran.
2. Na pierwszej Wizycie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.
3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista MEDOZ przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt usługi podologicznej/leczenia
ran.
4. Rodzaje usług podologicznych/leczenia ran świadczonych przez MEDOZ dostępne są na stronie internetowej MEDOZ pod adresem:
www.medoz.pl
§ 5. Płatność
1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane usługi podologiczne/leczenia ran. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług
podologicznych/leczenia ran znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.medoz.pl
2. W MEDOZ udostępnia się następujące formy płatności:
a) Gotówka
b) Karta płatnicza
3. Zapłata za usługi podologiczne/leczenia ran następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za
które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem usługi podologiczne/leczenia ran lub w przypadkach płatności za
usługę podologiczną/leczenia ran pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.
§ 6. Procedura reklamacyjna
1. Pacjent po wykonanej usłudze podologicznej/leczenia ran ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia
niepożądanych efektów usługi podologicznej/leczenia ran- dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan
faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: kontakt@medoz.pl lub za pośrednictwem listu poleconego
nadanego na adres MEDOZ w miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez MEDOZ w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony
o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w MEDOZ lub zwrot kosztów wykonanej
usługi podologicznej/leczenia ran. MEDOZ w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.
5. W przypadku kwestionowania usługi podologicznej/leczenia ran zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną
usługę podologicznej/leczenia ran– w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. MEDOZ
zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja
alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną usługą podologiczną/leczenia ran lub wiążą się z indywidualnymi
predyspozycjami Pacjenta.
§ 7. Odpowiedzialność

1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia MEDOZ . Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie
odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
2. Firma MEDOZ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich
pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia
i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane usługi podologicznej/leczenia ran po stronie MEDOZ.
4. Firma MEDOZ nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego usługi podologicznej/leczenia ran wynikającego z subiektywnych
odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
5. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
6. Po wykonanej usłudze podologicznej/leczenia ran może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej usłudze podologicznej/leczenia ran.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze MEDOZ zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów
tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju
używek i środków odurzających.
2. Na obszarze MEDOZ, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są usługi podologicznej/leczenia ran zabrania się
wprowadzania zwierząt.
3. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika MEDOZ
4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług podologicznych/leczenia ran powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2022r.